Algemene Voorwaarden Stichting Ruilwinkel Westerwolde

 

Deelnemerschap

1.1  U schrijft zich persoonlijk in als deelnemer van de stichting Ruilwinkel Westerwolde.

1.2  Deelnemers tot en met 15 jaar dienen zich in te schrijven in het bijzijn van een volwassene.

1.3  U kunt zich alleen inschrijven als u een geldig legitimatiebewijs kunt laten zien.

1.4  Bij inschrijving moet u een geldig woonadres en telefoonnummer opgeven.

1.5  Van de deelnemer wordt een jaarbijdrage gevraagd om deel te kunnen nemen aan het ruilsysteem.   Deze bijdrage wordt jaarlijks vastgesteld. Voor 2015 geldt een bijdrage van € 5,00.

1.6  Bij inschrijving na 31 oktober in enig jaar geldt de jaarbijdrage voor het lopende èn volgende kalenderjaar.

1.7  De jaarbijdrage als genoemd onder artikel 1.5 kan niet worden gerestitueerd.

 

Inbreng goederen

2.1  Als deelnemer van de ruilwinkel mag u goederen inbrengen. Regels voor het ruilen worden in de winkel en eventueel op de website aangegeven.

2.2  Ingebrachte goederen dienen in goede staat te verkeren en schoon te zijn.

2.3  De ruilwinkel behoudt zich het recht voor om goederen te weigeren, o.a. als niet aan deze voorwaarden wordt voldaan.

2.4  Inname van bepaalde goederen kan periodiek worden beperkt of gestopt door de ruilwinkel.

2.5  Goederen die u wilt inbrengen, maar die niet ingenomen worden dient u zelf weer mee naar huis te nemen. De ruilwinkel kan deze niet voor u afvoeren.

2.6  Gestolen goederen mogen niet ingebracht worden.

2.7  Het is niet toegestaan goederen of diensten tegen geld aan te bieden.

 

Waardering goederen

3.1  De waarde van ingebrachte goederen wordt door de medewerker(s) van de ruilwinkel bepaald.

3.2  Punten worden direct bijgeschreven op uw saldo tenzij er sprake is van beperkingen als genoemd in 3.3.

3.3 Bij goederen met een puntenwaarde van meer dan 10 punten en bij elektrische apparaten worden punten pas dan bijgeschreven als de goederen daadwerkelijk zijn geruild. In artikel 5.2 en 5.3 worden nadere regels uitgewerkt.

 

Puntentelling

4.1  De ruilwinkel houdt uw punten bij. Een keer per maand kan er een uitdraai gemaakt worden van de ingeleverde goederen. Klopt dit niet volgens u, dan kunt u dit binnen een week nadat u het overzicht hebt ontvangen melden.

4.2  Het is niet mogelijk om een negatief puntensaldo te hebben.

 

Risico en aansprakelijkheid

5.1  De door een deelnemer ingebrachte goederen blijven eigendom van de deelnemer totdat ze worden meegenomen. De ruilwinkel is niet aansprakelijk voor schade toegebracht aan deze goederen.

5.2  Goederen die niet worden meegenomen kunnen 3 maanden na inbrengen uit de winkel worden verwijderd. Dit geldt ook voor artikelen waarvoor op grond van artikel 3.3 geen directe puntentoe-kenning heeft plaatsgevonden. De goederen worden dan eigendom van St. Ruilwinkel Westerwolde.

5.3  Inbrengers van goederen inclusief goederen als genoemd onder artikel 3.3 zijn zelf verantwoordelijk voor het bewaken van de termijn als genoemd in artikel 5.2. Zij hebben gedurende deze termijn het recht de goederen zonder opgaaf van redenen terug te halen, waarbij eventueel reeds toegekende punten in mindering op het puntensaldo worden gebracht.

 

Ruilbeleid

6.1  Ruilen staat open voor deelnemers aan de Stichting Ruilwinkel die zich conform artikel 1 van deze algemene voorwaarden hebben ingeschreven.

6.2  Goederen die meegenomen worden dienen te worden ingezet voor eigen gebruik. Het is niet toegestaan om goederen mee te nemen voor een commercieel doel en/of doorverkoop.

6.3  Bij overtreding van art. 6.2 kan het bestuur de overtreder uitschrijven als deelnemer aan de ruilwinkel.

6.4  Reserveren van goederen is niet mogelijk.

 

Overige bepalingen

7.1  Het bestuur kan nadere (huis)regels vaststellen met betrekking tot toegang tot de winkel.

7.2  Deze regels worden zichtbaar opgehangen in de winkel en maken deel uit van de algemene voorwaarden.

7.3  Door inschrijving als deelnemer van de Stichting Ruilwinkel Westerwolde verklaart u dat u kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden en hiermee akkoord gaat.

7.4  De algemene voorwaarden kunnen door het bestuur van de Stichting Ruilwinkel Westerwolde zonder opgaaf van redenen worden gewijzigd. Op eerste verzoek zal het bestuur u een gewijzigd exemplaar verstrekken.

7.5  Daar waar de algemene voorwaarden geen uitkomst bieden, is het bestuur van de stichting Ruilwinkel gerechtigd een bindend besluit te nemen.